2021-2022 m.m. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimai (toliau –NMPP) bus vykdomi 4, 6, 8 klasėse. 4 klasėje bus vykdomi skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo NMPP.  6 klasėje –  skaitymo ir matematikos, o 8 klasėje skaitymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų NMPP.

Pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį galite rasti atidarę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79d7ee5066de11eca9ac839120d251c4

PASKAITOS TĖVAMS APIE MOKINIŲ SVEIKATĄ

Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje jau ne vienerius metus įgyvendinamas Erasmus+ projektas „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1), kurio pagrindinis tikslas – stiprinti mokinių fizinę ir emocinę sveikatą bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, gimnazija taip pat priklauso ir sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui bei yra Aktyvi mokykla. Siekdami įtraukti visą gimnazijos bendruomenę į mokinių sveikatos stiprinimą, kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilniaus sveikiau“ mobilia komanda kovo 1 ir 3 d. organizavome sveikatos edukacijos užsiėmimus Juodšilių „Šilo” gimnazijos mokinių tėveliams (globėjams). Užsiėmimai vyko šiomis temomis: „Emocinė sveikata. Kodėl tai yra svarbu?” bei „Sveikatai palanki vaikų mityba. Ką turėtų (ne)daryti tėvai / globėjai?”

Daugiau informacijos ir patarimų galite rasti https://www.vilniussveikiau.lt/

DĖL SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių. Lengvata leis gydymo įstaigoms, kurios nespėja profilaktiškai patikrinti visų mokinių sveikatos iki mokslo metų pradžios, šiuos patikrinimus atlikti ir mokslo metams prasidėjus.

Sprendimui pratęsti sveikatos pažymėjimų galiojimą pritarė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Prireikus, mokinių tėvai galės pasikonsultuoti su gydytoju, ar dėl pasikeitusios sveikatos būklės turi būti keičiama vaiko fizinio ugdymo grupė ir ar atsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, bei apsispręsti dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo laiko.

Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu įvertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas.

Atlikus sveikatos patikrinimą e. sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai. Pedagogams medikų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos pateikia mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

SAM pažymi, kad stovyklų, išskyrus sporto, organizatoriai negali reikalauti vaiko sveikatos pažymėjimų. Higienos normoje „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodyta, kad stovyklos vadovas turi užtikrinti, kad vaikai iki 18 metų stovykloje dalyvautų tik sutartyje dėl stovyklos paslaugų teikimo numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai. Kitu atveju stovyklos organizatoriai neturi reikalauti vaiko sveikatos pažymėjimo.

DĖL MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ

Informuojame, kad mokyklines uniformas bus galima užsisakyti arba įsigyti birželio 23 d. (antradienį) ir liepos 1 d. (trečiadienį) nuo 16.30 iki 17.30 val.

Siuvyklos atstovai Jūsų lauks gimnazijos kieme (prie 1-8 kl. pastato).