A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Tėvų komitetas

Tėvų komitetas

 

Tėvų komitetas – aukščiausia, nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) svarbiausiems mokyklos veiklos klausimams spręsti.

             Tėvų komiteto funkcijos:

· telkia tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir gimnazijos bendravimą ir  bendradarbiavimą;
· svarsto tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus administracijai;
· padeda organizuoti neformalųjį švietimą, nepamokinę veiklą;
· padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas;
· talkina organizuojant tėvų susirinkimus, tėvų švietimą;
· padeda administracijai spręsti ūkinius bei finansinius klausimus;
· bendradarbiaudamas su gimnazijos taryba, svarsto gimnazijos veiklos bei aprūpinimo    klausimus;
· svarsto kitus teisės aktuose numatytus klausimus.

 

Tėvų komiteto nariai:

 1. S.Dranickienė – pirmininkė
 2. G.Klimavičienė
 3. G.Svešnikovienė
 4. D.Pažusienė
 5. S.Neldner
 6. J.Staškevičienė
 7. A.Staliulionytė
 8. L.Pyzanova
 9. R.Karalienė
 10. A.Jokubauskienė
 11. I.Kuzborska
 12. R.Adomėnienė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija