A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Ugdymas karjerai

Pagrindiniai dokumentai:

- Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas(susipažinti)

- Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis (susipažinti)

- Ugdymo karjerai programa (susipažinti)

 

Už ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje atsakinga pavaduotoja ugdymui Jurgita Mackevičiūtė.

Jeigu turite klausimų, visada esate laukiami!

__________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS „Be Firsty“

Projektas "Be Firsty" yra orientuotas į informacijos apie karjeros planavimo proceso skleidimą. Medžiaga parengta Erasmus + programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Medžiaga atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą. Projekto rengėjas: Firsty.lt, 2015 m.

Pirmą projekto metu paruoštą vaizdo paskaitą, kurioje karjeros konsultantas ir koučingo specialistas Kęstutis Mikolajūnas pristato karjeros planavimo procesą, paneigia įsisenėjusius mitus, paaiškina žodžio "karjera" sąvoka, pateikia daug įdomių minčių apie ateities karjerą ir pažeria patarimų, kurie mokiniams padės geriau pažinti save ir lengviau pasirinkti tinkamą karjeros kryptį, galite peržiūrėti:

http://www.firsty.lt/be-firsty/karjeros-planavimas-mitai-ir-ateities-prognozes-vaizdo-paskaita/5-127

Straipsnis Tinkamas profesijos pasirinkimas - tik pažinus save <skaityti>

__________________________________________________________________________________________

Profesinio veiklinimo programos projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ <susipažinti>

 

 

 

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis ogranizacijomis .

 

 

        Koordinatoriaus veiklos tikslai:

- skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

- sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą;

- ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą;

- plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį;

- ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;

- skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

- išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus;

- padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

 

Koordinatoriaus pagrindinė funkcija - teikti kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) savo mokyklos mokiniams.

 

 

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija