A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis.

 

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkėJolanta Novopašinienė – ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

 Komisijos sekretorėEugenija Treigytė – chemijos vyr. mokytoja;

Nariai:

 Sandra Balčiūnienė – specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Žydronė Šemelienė – gimnazijos tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

                      Ronalda Sakavičiūtė – socialinė pedagogė;

                      Loreta Klimavičienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

                      Diana Bražauskienė – mokytojo padėjėja, šokių mokytoja;

Gabrielė Stankutė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

Komisija atlieka šias funkcijas:

1. Remdamasi turima gimnazijoje atliktų tyrimų, gimnazijos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

 

2. Rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu gimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu gimnazijoje;

 

3. Nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją, gimnazijos nelankymo, baimių eiti į gimnaziją, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į gimnaziją ir sėkmingai mokytis;

 

4. Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;

 

5. Spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir gimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių;

 

6. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;

 

7. Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;

 

8. Teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į gimnaziją ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo;

 

9. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų gimnazijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 

10. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą gimnazijoje;

 

11. Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

 

12. Siūlo gimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;

 

13. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

 

14. Įvykus krizei gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

 

15. Bendradarbiauja su gimnazijos savivaldos (gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

 

16. Inicijuoja gimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

 

17. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

 

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas (susipažinti)

            Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas (susipažinti)

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija