A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Mokinių savivaldos kuratorių mokymai

Lapkričio 7 d. L.Guobienė dalyvavo mokymuose, skirtuose mokinių savivaldos kuratoriams  ,,Veiksminga mokinių savivalda“, kuriuos organizavo Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų skyrius. Mokymuose buvo aptarta mokinių savivaldų struktūra, tipai, analizuotas LR švietimo ministrės įsakymas „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl asmens, vykdančio mokinių savivaldos kuratoriaus funkcijas, pareigų“. Taip pat buvo daug diskutuojama su kitų mokyklų mokinių savivaldų kuratoriais, dalintasi patirtimi, idėjomis, užmegzti nauji ryšiai.

„Gerumo dienos“ akcija

Šių metų lapkričio 9 dieną Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vyko akcija „Gerumo dienai“ paminėti. Per dorinio ugdymo ( etikos) pamokas mokiniai dalinosi žiniomis apie gerumą, jo svarbą, kuriant pagarbų santykį su žmogumi, sukūrė istorijas, kurios buvo pristatytos jaunesnių klasių mokiniams. 5b klasės mokiniai bei priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvavo interaktyviame vaidinime apie šventąjį Martyną,  gerumo eitynėse su savadarbiais žibintais mokiniai dalinosi gerumo šviesa su bendruomenės nariais, dėkojo už tai, kad galime būti drauge. 
Akciją organizavo etikos mokytoja Asta Sutkuvienė ir šokių mokytoja Diana Bražauskienė.

Susitikimas su akademiku Romualdu Grigu

Lapkričio 9 d.  mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos kultūros politikos instituto renginys 

„2017 metai – piliakalnių metai“, tema „Kokias Lietuvos valstybės istorijos paslaptis slepia piliakalniai?“ Minėto renginio tikslas – stiprinti Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijų pažinimą, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos valstybės atkūrimo ištakoms, stiprinti  pasididžiavimą savo valstybe ir išskirtinių nuopelnų Lietuvai asmenybėmis.

Renginyje dalyvavo akademikas, habil. dr., profesorius Romualdas Grigas. Šis mokslininkas yra žymiausias Lietuvos piliakalnių istorijos tyrinėtojas.

Gerbiamas akademikas gimnazistams pasakojo, kad mūsų krašte išliko daugiau kaip pusantro tūkstančio  kovas ir senąją baltų gyvenseną primenančių  piliakalnių, pilkapių, piliaviečių ir pilių. Gerb.Grigas teigė, kad prieš visą Europą galime didžiuotis savo protėvių žiauriuose mūšiuose pelnyta garbe. Tačiau pirmiausia patys turime suvokti savo protėvių žygdarbių prasmę, nesitaikstyti su mūsų protėvių niekinimu priešams vadinant juos paganus – pusiau laukinėmis, už civilizacijos ribų esančiomis gentimis, nesitaikstyti su baltų gyvensenos tradicijų, kultūros primityvinimu, niekinimu. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, į savo tautos istoriją akademikas skatino žvelgti atviru žvilgsniu ir šiandieninį gyvenimą tvarkyti pasiremiant praeities kartų darbais ir išmintimi.

Projektas ,,SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui“!

 

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo atrankoje ir pateko į projektą ,,SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui“. Ši programa yra bendras NVO „Avilys“, VšĮ „Geri norai LT“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Projektą finansuoja Britų taryba. Vadovaujantis Britų tarybos prioritetais, ypač daug dėmesio skiriama mokykloms, kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalbomis.

Projekto vykdymo laikas – 2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinimui regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertinę paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

Projekte dalyvauja mokytoja metodininkė Auksė Žukaitė kartu su  mokiniais ir projekto koordinatorė pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ pirmasis mobilumo vizitas Maltoje

Į pirmąjį 3 sav. mobilumo vizitą Maltoje spalio 15 d. išvyko gimnazijos direktorė R. Agintienė ir pavaduotoja ugdymui, STEAM darbo grupės vadovė J. Mackevičiūtė. Vienas iš prioritetinių gimnazijos poreikių veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse - mokyklos vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas. Mobilumo metu dalyvės ne tik tobulino užsienio kalbų, bet ir bendrakultūrines bei bendradarbiavimo kompetencijas, kadangi teko mokytis ir dirbti grupėse su kitos kultūros žmonėmis. Mobilumo metu dalyvės ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema.

Tikimės, jog užmegzti nauji kontaktai užsienyje bei patobulintos užsienio kalbos kompetencijos padės vykdyti naujas projektines veiklas gimnazijoje.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija