Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)


Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, ugdymo turinio integralumas, pasirenkamas mokymo turinys (70/30 proc. mokymosi laiko paskirstymas: privalomas/pasirenkamas mokytojo turinys), keturi pasiekimų lygių požymiai.


Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. visose Lietuvos mokyklose pradedamas diegti atnaujintas ugdymo turinys nelyginėse klasėse. 1, 3, 5, 7 kl. bei I, III gimnazijos kl. mokiniai mokosi pagal atnaujintas bendrąsias programas.
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – visose klasėse.


Tėvai (globėjai, rūpintojai) su dalykų mokymosi turinio pakeitimais gali susipažinti :


PRADINIS UGDYMAS
PAGRINDINIS UGDYMAS
VIDURINIS UGDYMAS

APIE PROJEKTĄ „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto anotacijoje teigiama, jog „atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita.“

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje  https://www.mokykla2030.lt/

Naudinga informacija:

Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai

Bendrųjų programų įvadas

Atnaujintos bendrosios programos

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita

Esminiai pokyčiai atnaujintose Bendrosiose programose

Kompetencijos turinyje ir vertinime

Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas

Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti turinio atnaujinimui?