Logopedas


Lilija Ivinskienė

Lilija.Ivinskiene@juodsiliugimnazija.lt

Logopedas vykdo šias funkcijas:

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje;

bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato švietimo pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

 šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus

konsultuoja mokytojus,  mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas  mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui;

šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, pagalbos teikimo klausimais.