DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Prašymai mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio  ugdymo programas gimnazijoje priimami ir registruojami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d.;

Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pradinio  ugdymo programas nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.421444/asr

Prašymo forma į kitas klases