ERASMUS+: GALIMYBĖ TOBULĖTI

2024 m. birželio 20 d. gimnazijoje vyko metodinė-praktinė konferencija „Mokinių ir mokytojų kompetencijų ugdymas įgyvendinant projektines veiklas“, kurioje savo patirtimi, žiniomis, įgytomis įgyvendinant Erasmus+ projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647), bei įžvalgomis, kaip gerinti ugdymo procesą ir mokinių pasiekimus, dalijosi net 9 gimnazijos pedagogai bei administracijos atstovai. Konferencijoje taip pat pranešimus apie projektų teikiamas galimybes skaitė ir praktiniais veiklos pavyzdžiais dalijosi Buivydiškių pagrindinės mokyklos direktorė bei Eitminiškių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė R. Magilevičienė.

Džiaugiamės Erasmus+ teikiamomis galimybės tobulėti mūsų pedagogams. Dalyvavimas projekte ne tik leidžia tobulinti mokytojų dalykines bei bendrąsias kompetencijas, stiprina gimnazijos tarptautiškumą, bet ir prisideda prie pokyčių įgyvendinimo gimnazijoje, siekiant gerinti mokinių kompetencijų ugdymą.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

UGDYMAS PAREMIANTIS UGDYMĄSI: MOKINIŲ GRUPINIS MOBILUMAS PARLOS MIESTE, ISPANIJOJE

2024 metų birželio pirmą savaitę dvylikos mokinių ir trijų mokytojų grupė iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos apsilankė Ispanijos Parlos miesto Nicolás Copérnico dvikalbėje vidurinėje mokykloje, įgyvendinant  Erasmus+ projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647). Vizito metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas personalizuotam ugdymui. Personalizuotas ugdymas – tai individualių mokinių poreikių, gebėjimų ir interesų pritaikymas ugdymo procese. Nicolas Copernico  mokykloje šis ugdymas yra taikomas kasdienėje veikloje, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertinamas ir palaikomas savo mokymosi kelyje. Mokiniams kuriamos individualizuotos programos, jiems suteikiamos galimybės pasirinkti dalykus, kurie labiausiai atitinka jų interesus ir gabumus. Mokykloje aktyviai taikomos skaitmeninės technologijos, specialios programos, kurios padeda mokytojams stebėti mokinių individualią pažangą, reaguoti į jų poreikius, informuoti tėvus.

Mokykloje sėkmingai taikomas tarpdalykinis ugdymas: dalis dalykų dėstoma anglų kalba, integruojami tokie dalykai, kaip istorija, matematika, muzika, dailė, technologijos. Didelis dėmesys skiriamas klasės orkestro metodikai, kuri skatina ne tik muzikinius mokinių gebėjimus, bet yra svarbi ugdymo dalis, nes skatina mokinių bendradarbiavimą, komandinį darbą, atsakomybę, tarptautiškumą.

Mokiniai ir mokytojai iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos buvo sužavėti Ispanijos kultūriniu paveldu. Apsilankymas Madrido ir Toledo miestuose suteikė daug žinių apie didingą šalies istoriją, kultūrą, papročius, tradicijas. O susitikimo su Parlos miesto meru Ramon Jurado metu mokiniai sužinojo apie Europos demokratijos principus, privalumus bei europines vertybes, kaip planuojamas miesto biudžetas, kaip vyksta rinkimai, kokios miesto problemos yra sprendžiamos, kaip padedama gyventojams.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos  mokiniai ir mokytojai džiaugėsi galėdami išbandyti Ispanijos Parlos miesto Nicolas Copernico vidurinėje mokykloje taikomus inovatyvius ugdymo metodus. Priimančios organizacijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad personalizuotas ugdymas, klasės orkestro metodika ir tarpdalykinė integracija ne tik pagerina mokinių akademinius rezultatus, bet ir skatina jų socialinius ir emocinius gebėjimus. Grįžę į Lietuvą, dalyviai planuoja dalintis patirtimi su savo kolegomis ir pradėti taikyti naujus metodus savo mokyklose.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė Ž. Šemelienė

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS

Grįžusios po darbo stebėjimo vizito vienoje iš Lisabonos mokyklų (įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647), anglų kalbos mokytoja ekspertė A. Storoženkienė ir muzikos mokytoja R. Balsienė ne tik noriai dalijosi patirtimi su kolegomis apie integruotų pamokų galimybes bei kaip pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi bei asmenybės brandai, bet ir birželio mėn. vedė integruotas ugdomąsias veiklas priešmokyklinio ugdymo vaikams bei integruotą pamoką  7a kl. mokiniams. Priešmokyklinukai gimnazijos kieme kitu žvilgsniu buvo kviečiami pažvelgti į juos supančią aplinką ir gimnazijos kiemą. Integruotos veiklos „Ką matai?” metu tyrė artimą ugdymo(-si) aplinką, mokėsi pastebėti natūralios gamtos grožį, švarą, stabtelėję prie vabzdžių viešbučio, sliekyno, širšių lizdo tyrinėjo gamtinę bioįvairovę bei realius gamtos objektus. Tai vaikams buvo be galo įdomu. Meninio ugdymo pamokose dainuotos dainelės ir įvairūs linksmi angliški pasisveikinimai tapo šios kelionės jungiamąja dalimi.

7a klasėje vyko integruota istorijos, muzikos ir anglų kalbos pamoka. Mokiniai gvildeno valstybių nepriklausomybių temą. Diskusija vyko anglų kalba, mokiniai tyrinėjo ir pasidalino žiniomis apie Amerikos ir Lietuvos nepriklausomybės dienas, jų minėjimus ir šventimo tradicijas. Mielai sudainavo amerikiečių ir lietuvių dainas, kurios yra tarsi tautiškumo ir pilietiškumo simboliai. Buvo smalsu sužinoti, kad jaunajai kartai patriotiškumą sužadina visai kitos dainos nei jų tėvams ar seneliams.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

PROJEKTAS „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS“

Juodšilių „Šilo” gimnazija partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas mokymuisi skirtomis priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Daugiau informacijos apie projektą https://www.nsa.smm.lt/projektai/vykdomi-projektai/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

KARJEROS UGDYMO KONFERENCIJA ISM UNIVERSITETE

Birželio 14 dieną IA klasės mokiniai kartu su karjeros specialiste Ž. Šemeliene dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyva organizuotoje konferencijoje „Karjeros planavimas“, kuri vyko ISM universitete. Konferencija buvo skirta vidurinių mokyklų mokiniams, kuriems ankstyvasis karjeros planavimas yra svarbus, nes tai padeda jiems išsiaiškinti jų stipriąsias puses ir pomėgius, svarbius  faktorius, renkantis ateities profesiją.

Konferencijos metu mokiniai dalyvavo karjeros mugėje, išklausė paskaitą apie karjeros planavimą, susitiko su įvairių profesijų atstovais, domėjosi jų karjera, susipažino su ISM universiteto siūlomomis mokymosi programomis.

ERASMUS+ PROGRAMOS TEIKIAMOS GALIMYBĖS

Gegužės 31 d. gimnazijoje vyko šventė „Šilo gegužinė“, kurios metu visi bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su Erasmus+ programos teikiama nauda mūsų mokytojams ir mokiniams. Skleidėme žinias apie vykdomus projektus, dalinomės akimirkomis iš įvykusių veiklų bei džiaugiamės projektų metu įgyta patirtimi.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS: BAIGIAMASIS RENGINYS

Birželio 6 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko baigiamasis projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginys, kuriame buvo pristatytos mokinių pasiūlytos idėjos. Projekte dalyvavo 12 ministerijai pavaldžių mokyklų ir 3 jų skyrių bendruomenės. Renginio metu gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė dalijosi patirtimi apie projekto veiklų įgyvendinimą gimnazijoje bei kaip padėti moksleiviams generuojant idėjas.

Šio projekto metu  mokiniai parodė, jog jie nori ir gali aktyviai dalyvauti savo mokyklos gyvenime, jiems svarbi juos supanti ugdymo(-si) aplinka, o svarbiausia bendruomeniškumas. Daugiau informacijos apie renginį: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/pranesimai-ziniasklaidai-1/mokiniai-paskirste-dalyvaujamojo-biudzeto-pinigus-jie-atiteko-mokyklu-aplinkai-paivairinti-ir-papuosti/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1kSl_W4JMvq_OdjLtBANgtBTTE4WuDMs8y4kuNbvOE-_47fyCMyjzGbE8_aem_AQyVyA1rONRqkAg_8fCbenz-EtmVXgrMGFh9mNfgKDoM1yEvPVZm4a8KCL95wHbze2nxRMG7yJqzeJwrR70GEm6Q