Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas Asta Andrikonienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.

Komisijos nariai:

Jolanta Novopašinienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Alma Želvienė, psichologė;

Jūratė Kasakovskienė, logopedė;

Gabrielė Stankutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Sandra Balčiūnienė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja;

Vida Jančiauskienė, socdialinė pedagogė, fizikos mokytoja;

Diana Bražauskienė, mokytojo padėjėja, šokio mokytoja.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

1. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą gimnazijoje.

2. Organizuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti gimnaziją ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.

5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.

 6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

8. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.