Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas Sandra Balčiūnienė, pagalbos mokiniui skyriaus vedėja.

Komisijos nariai:

Alma Želvienė, psichologė;

Jūratė Kasakovskienė, logopedė;

Vida Jančiauskienė, socdialinė pedagogė, fizikos mokytoja;

Lina Možeikė, socialinė pedagogė;

Rasa Stipinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolanta Novopašinienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

1. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą gimnazijoje.

2. Organizuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti gimnaziją ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.

5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.

 6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

8. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.