Socialinis pedagogas

Renata Dmitrukienė

renata.dmitrukiene@juodsiliugimnazija.lt

Socialinio pedagogo veikla

Funkcijos:

1. Gimnazijos mokinių, mokytojų bei tėvų konsultavimas, vaikų lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais, tiriamasis bei organizacinis darbas;

2. Stebėti mokinių gimnazijos lankomumą, vėlavimą į pamokas, analizuoti nelankymo priežastis, siūlyti problemų sprendimo būdus ir formas;

3. Darbas su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą; saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinių programų vykdymas;

4. Palaikyti ryšius su valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;

5. Atstovauti ir ginti vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

6. Dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

7. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas);
8. Vykdyti kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus pavedimus pagal kompetenciją.