Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas yra pagalbos teikėjas vaikams ir jų šeimos nariams, ginantis vaikų teises bei primenantis jų pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – teikti vaikams socialinę pedagoginę pagalbą atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus, bendradarbiaujant kartu su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais) ir socialiniais partneriais. Skatinti vaikų integravimąsi į mokyklos bendruomenę, taip pat skatinti moksleivių tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą bei telkti mokyklos bendruomenę siekiant sukurti efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą ugdymo institucijoje. Padėti vaikams spręsti jų teisių ir interesų apsaugos problemas, padėti šalinti mokyklos nelankymo priežastis.

Socialinis pedagogas pasirengęs padėti tėvams (globėjams) suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais, atsirandančių sunkumų ugdymo įstaigoje ar kitoje vaikui svarbioje aplinkoje ir rasti geriausią sprendimą taip pat padėti nusiraminti, suvaldyti pyktį kai situacija yra įtempta arba atrodo neišsprendžiama. 

Socialinio pedagogo veikla:

  • Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje.
  • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
  • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
  • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
  • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų;
  • Vykdo prevencines programas;
  • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
  • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Socialinė pedagogė Jolita Putrimė

Tel.: +37069984881

El. paštas: jolita.putrime@juodsiliugimnazija.lt