DŽIAUGIAMĖS IR DALYVAUJAME SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

Gimnazija aktyviai įsitraukia į olimpiados programą – Emocinio intelekto teorijos suvokimas ir pritaikymas kasdieninėje praktikoje, padedant dalyviams pagerinti asmeninius įgūdžius, įpročius ir veiksmus, tobulinant savo, kaip mokytojo, emocinį intelektą. Taip pat programoje siekiama paruošti delegatus perduoti šias žinias kitiems – taikyti įgūdžius dirbant su vaikais ir bendradarbiaujant su kolegomis.

Mūsų visų tikslai:

 • Padėti delegatams nuodugniai suprasti emocinį intelektą ir taikyti jį sau: suvokti nuo ko priklauso santykiai su savimi ir kitais žmonėmis
 • Vystyti dalyvių emocinį intelektą, lemiantį ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas daro įtaką sėkmingam mokymui ir klasės aplinkai.
 • Sutelkti dėmesį į tai, kaip taikyti emocinį intelektą visose mokymo srityse, naudojant konkrečias priemones – tiek rodant pavyzdį ir mokant vaikus, tiek perduodant EI taikymo patirtį kitiems švietimo atstovams.
 • Išmokyti įrankių ir technikų, kaip taikyti Emocinį intelektą klasėje
dav

Juodšilių „Šilo“ gimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos TIKSLAS – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

VERTYBĖS:

 • Teisingumas.Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas.Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis.Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas.Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija.Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

PRINCIPAI:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą.Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas.Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas.Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 2018 – 2022 m.m.

 Sveikatos stiprinimo programos tikslas, uždaviniai

TIKSLAS:

 Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės sveikatą, gerinant sveikatos ugdymo kokybę bei kuriant palankesnę fizinę ir psichosocialinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

 • Sukurti mokyklos sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūrą;
 • Palaikyti palankų, jaukų ir draugišką mokyklos mikroklimatą ir kurti geresnius mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, grįstus pasitikėjimu ir partneryste;
 • Kurti saugią, sveikatai palankią bei higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi aplinką;
 • Sutelkti išteklius sveikatai stiprinti ir ugdyti ;
 • Formuoti atsakingą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Kaupti, analizuoti ir skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį mokyklos bendruomenei.

Sveika mokykla