Projektai

Finansuotas projektas „Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymosi erdvių modernizavimas“

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo kvietime teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02 ir gavo 342.887,00 eur finansavimą iš Europos  Regioninės plėtros fondo.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymo erdvių modernizavimo projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą, siekiant gerinti ugdymo kokybę. Projekto uždavinys: modernizuoti mokyklos mokymosi aplinkas

Projekto tikslinė grupė – 1–8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Projekto veiklos numatytos pagerinti visų amžiaus grupių ir skirtingų siekių vaikų mokymąsi ir kūrybiškumą. Pasitelkiant modernias ir inovatyvias mokymo priemones, mokymas vyksta kur kas efektyviau ir turi didesnę išliekamąją vertę, labiau sudomina ir įtraukia mokinius domėtis mokomuoju dalyku. Mokytojams tampa lengviau perteikti informaciją, kai turi vizualines ir nuotolines galimybes.

Projekto veiklos – mokyklos mokymosi aplinkų (mokomųjų dalykų klasių, laboratorijos, bendrųjų mokymo(si) zonų modernizavimas.