„Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais)

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo 2017 m. programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo konkurse ir teikė paraišką „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“. Sulaukėme sėkmės ir gavome

30 154,00 eur finansavimą mokytojų kvalifikacijos tobulinimui užsienyje.

Šio projekto tikslai:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės įgyvendinant STE(A)M veiklas;

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regionines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

 Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu pedagogai tobulins profesines kompetencijas šiose srityse: • Problemų sprendimo, loginio, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo metodų taikymas įvairiose STE(A)M dalykų ugdomosiose veiklose. • Inovatyvių mokymo priemonių taikymas praktinėje veikloje ir tyrinėjimuose. Projekto dalyviai prisidės prie gimnazijos tolimesnės veiklos bei strategijos kūrimo, panaudodami savo įgytas žinias: viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu, bus didinamas gimnazijos patrauklumas ir tarptautiškumas. Mokytojai taikys tyrimais, eksperimentavimu, kūrybiniu mąstymu paremtus metodus ugdomosiose veiklose, ugdymo turinys taps patrauklesnis mokiniui, kils ugdymo kokybė. Mokiniai įsitrauks į projektinę veiklą, kurios metu turės galimybę bendradarbiauti su ŠMM Regioninių mokyklų mokiniais bei socialiniais partneriais, pagerės mokinių mokymosi motyvacija ir rezultatai, pasikeis mokymosi stiliai – tradicines pamokas dažniau pakeis pamokos, kuriose bus taikomi novatoriški ugdymo metodai, pamokos kitoje aplinkoje.