DALIJAMĖS PATIRTIMI RUMUNIJOJE

Penkias dienas savo žiniomis Rumunijoje dalinsis technologijų mokytoja metodininkė N. Zareckaja. Ji išvyko į dėstymo vizitą vienoje iš Suceavos mokyklų. Mokytoja pristatys mūsų gimnazijos patirtį STEAM mokyme, skaitys pranešimą mokytojams „STEAM Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje“, ves pamokas mokiniams, kuriose bus mokoma tyrinėti, kurti, kritiškai mąstyti.

Šio dėstymo vizito metu yra skatinama lyderystė mokytojo, kuris yra idėjų kūrėjas, nebijo eksperimentuoti, geba priimti drąsius sprendimus ir atkakliai juos įgyvendina. Sėkminga mokytojų lyderystė skatina reikšmingus pokyčius mokykloje ir už jos ribų, padeda kitiems kolegoms diegti naujoves, mokymo idėjas.

Štai keletas akimirkų iš pirmos dėstymo vizito dienos Rumunijoje.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

Į 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Leadership and in service teachers training“ Portugalijoje, Sesimbroje, liepos 9-14 d. išvyko pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė.

Kvalifikacijos kursų metu didelis dėmesys buvo skiriamas lyderystės bei ateities mokyklai reikalingų kompetencijų ugdymui bei mokytojų/mokinių/administracijos motyvacijai. Pavaduotojai ugdymui J. Mackevičiūtei teko dalyvauti įviriose paskaitose, lankytis keliose Portugalijos mokyklose bei bendrauti su jų vadovais, dirbti grupėse su skirtingų kultūrų žmonėmis iš įvairių švietimo organizacijų. Kursų metu pavaduotoja ugdymui ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Airijoje

Į 3 sav. mobilumo vizitą Airijoje, Dubline, birželio 11 d. išvyko biologijos mokytoja metodininkė R. Stipinienė, matematikos mokytoja metodininkė H. Novicka, fizikos mokytoja metodininkė V.Jančiauskeinė. Vienas iš prioritetinių gimnazijos poreikių veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse – mokytojų komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas. Mobilumo metu dalyvės ne tik mokėsi užsienio kalbos, bet ir tobulino bendrakultūrines bei bendradarbiavimo kompetencijas, be kurių neįsivaizduojamas XXI a. mokytojas – lyderis. Kursų metu mokytojos ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema, turėjo galimybę mokytis ir dirbti grupėse su kitos kultūros žmonėmis.

Įgytos žinios kvalifikacijos tobulinimo kursuose bei užmegzti nauji kontaktai užsienyje padės vykdyti naujas projektines veiklas gimnazijoje, didins gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą viešinant mokykloje vykdomas veiklas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ pirmieji mobilumo vizitai

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo 2017 m. programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo konkurse ir teikė paraišką „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“. Džiaugiamės, jog paraiška gavo finansavimą. Projekto įgyvendinimo laikas – dveji metai (2017-06-01 – 2019-05-31)

Šio projekto tikslai:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės įgyvendinant STE(A)M veiklas;

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regionines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

Prioritetiniai gimnazijos poreikiai veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse yra:

a) mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės ir geresnės kiekvieno vaiko individualios pažangos;

b) mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės;

c) mokyklos vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas.

Į pirmąjį 3 sav. mobilumo vizitą Maltoje spalio 15 d. išvyks gimnazijos direktorė R. Agintienė ir pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė. Mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ pirmieji mobilumo vizitai

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo 2017 m. programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo konkurse ir teikė paraišką „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“. Džiaugiamės, jog paraiška gavo finansavimą. Projekto įgyvendinimo laikas – dveji metai (2017-06-01 – 2019-05-31)

Šio projekto tikslai:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės įgyvendinant STE(A)M veiklas;

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regionines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

Prioritetiniai gimnazijos poreikiai veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse yra:

a) mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės ir geresnės kiekvieno vaiko individualios pažangos;

b) mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės;

c) mokyklos vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas.

Į pirmąjį 3 sav. mobilumo vizitą Maltoje spalio 15 d. išvyks gimnazijos direktorė R. Agintienė ir pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė. Mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

„Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais)

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo 2017 m. programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo konkurse ir teikė paraišką „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“. Sulaukėme sėkmės ir gavome

30 154,00 eur finansavimą mokytojų kvalifikacijos tobulinimui užsienyje.

Šio projekto tikslai:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės įgyvendinant STE(A)M veiklas;

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regionines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

 Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu pedagogai tobulins profesines kompetencijas šiose srityse: • Problemų sprendimo, loginio, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo metodų taikymas įvairiose STE(A)M dalykų ugdomosiose veiklose. • Inovatyvių mokymo priemonių taikymas praktinėje veikloje ir tyrinėjimuose. Projekto dalyviai prisidės prie gimnazijos tolimesnės veiklos bei strategijos kūrimo, panaudodami savo įgytas žinias: viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu, bus didinamas gimnazijos patrauklumas ir tarptautiškumas. Mokytojai taikys tyrimais, eksperimentavimu, kūrybiniu mąstymu paremtus metodus ugdomosiose veiklose, ugdymo turinys taps patrauklesnis mokiniui, kils ugdymo kokybė. Mokiniai įsitrauks į projektinę veiklą, kurios metu turės galimybę bendradarbiauti su ŠMM Regioninių mokyklų mokiniais bei socialiniais partneriais, pagerės mokinių mokymosi motyvacija ir rezultatai, pasikeis mokymosi stiliai – tradicines pamokas dažniau pakeis pamokos, kuriose bus taikomi novatoriški ugdymo metodai, pamokos kitoje aplinkoje.

„Pasveikinkim vieni kitus“

Baigiantis 2019 – iesiems Juodšilių  „Šilo“ gimnazijos etikai dalyvavo akcijoje,„Pasveikinkim vieni kitus“. Mokiniai kūrė sveikinimo laiškus nepažįstamiems žmonėms.  Ranka parašytas nuoširdus  laiškas ar atvirukas žmonėms socialinės globos namuose, dienos centruose dovanojo mažą šventinį džiaugsmą. Dalintis Tikėjimu, Viltimi ,  kalėdiniu Laukimu – graži mūsų mokyklos tradicija. Akciją organizavo dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Asta Sutkuvienė.

Erasmus+ projekto ir tarptautinių veiklų sklaidos renginys

Juodšilių „Šilo“  gimnazijoje gruodžio 16 d. vyko Erasmus+ projekto ir tarptautinių veiklų sklaidos renginys (įgyvendinant Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerysčių projektą  „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“). Renginyje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Vilniaus Salininkų gimnazijos ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos. Dalyviai susipažino su projektinių veiklų galimybėmis bei nauda ugdymo procese – pranešimus skaitė Erasmus+ projekto „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ koordinatorė J. Mackevičiūtė bei projekto „Music is a common language“ koordinatorė Ž. Šemelienė.

Kadangi projektu „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ siekiama, jog mokiniai susipažintų su projekto partnerių šalių patirtimis bei galėtų įgyvendinti bendras veiklas tyrinėjant bei padėti mokiniams atsiskleisti socialinėje, gamtinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti aplinkosauginę savimonę, sklaidos renginio dalyviai ne tik diskutavo ekologinėmis temomis, bet ir atliko tyrinėjimus mikroskopais bei vandens kokybės tyrimus gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje.

Dalinamės gerumu!

Gruodžio 18 d. mūsų gimnazijos 1-6 klasių mokiniai ir mokytojos D. Bražauskienė bei A. Gvozdzinskienė vyko į Prūdiškių socialinės globos namus, norėdami padovanoti ten gyvenantiems žmonėms kalėdinę muzikinę pasaką „Nakties stebuklas“ bei mūsų gimnazijos mokinių sukurtus sveikinimus ir surinktus saldainius. Gimnazijos taryba, kaip ir kasmet, inicijuoja akciją „Saldžiosios Kalėdos“, kai surinktais saldumynais dalinamasi su Prūdiškių socialinės globos namų gyventojais bei su sunkiau gyvenančiais parapijos žmonėmis. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie akcijos, kurie dalinosi savo gerumu, kūrė nuoširdžius sveikinimus nepažįstamiems žmonėms. Linkime visiems jaukių artėjančių švenčių ir tiesiog norime priminti, kad Kalėdos – tai ne laikotarpis ir ne data, bet mūsų būsena: skleisti ramybę ir gerumą, atleisti – tai ir yra tikroji Kalėdų dvasia.

DERLIAUS ŠVENTĖ

Vos ruduo tik prasidėjo,

Dėdė Derlius atdundėjo.

Obuolių pilni maišai,

Džiaugiamės visi labai…

                      Daug šurmulio, džiugių emocijų suteikė Rudenėlio šventė. Susirinkę į salę vaikai apie rudenėlį deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, minė mįsles, žaidė žaidimus ir vaidino spektakliuką. Šventė prabėgo greit ir smagiai, palikdama vaikų širdyse daug gerų emocijų ir prisiminimų. Buvo linksma, smagu ir įdomu.   Šventės metu vaikus linksmino personažai Rudeninė Šalna  (pedagogė I. Trusevič) ir Dėdė Derlius (pedagogė V. Šukienė). Derlius atnešė pilną pintinę įvairių rudens gėrybių, o Šalna džiaugėsi nuostabiais spalvingais rudeniniais lapais. Nuotaikinga šventė baigėsi. Rudenėlis jau atsisveikino su darželinukais. Bet jis ir vėl sugrįš su savo gėrybėmis……

Parengė ikimokyklinio ugdymo pedagogė I. Trusevič.