Erasmus+ projekto „Music is a common language“ rezultatai

2020 m. gruodžio 31d.  baigėsi 2 metus trukęs Erasmus+ projektas „Music is a common language“ (liet.„Muzika – bendra kalba“) tarp Lietuvos, Škotijos ir Turkijos mokytojų.  Jo metu buvo įgyvendintos visos projekte numatytos veiklos ir pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidėjo  socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įsitraukimo į ugdymo procesą galimybės.  

Projekto metu buvo numatyti trys mokytojų mobilumai mokymosi tikslais, kurių metu jie išmoko ir išbandė naujus muzikos mokymo(si) metodus. Pirmojo susitikimo metu Lietuvoje projekto dalyviai sužinojo daug informacijos apie „Klasės orkestro“ metodą, kurio pagrindinis akcentas, jog visi klasės vaikai, nepriklausomai nuo jų muzikinių gebėjimų, groja variniais pučiamaisiais instrumentais, įsitraukia į įdomų, patrauklų ir rezultatyvų muzikos mokymosi procesą. Antrojo mobilumo metu Škotijoje projekto dalyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose ir seminaruose, kuriuose tyrinėjo „Singing to Learn, Learning to Sing“ metodo veiklas, išbandė skaitmeninę mokymo(si) platformą „Charanga“, stebėjo, kaip pamokose taikomi „Buzz&Blast“, „Feis Rois“ metodai bei  pamatė, kaip yra planuojamas, integruojamas ugdymo procesas,  teikiama švietimo pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Trečiasis mobilumo vizitas vyko virtualiai, tačiau tai nesutrukdė projekto dalyviams sužinoti apie C. Orff muzikos mokymo(si) metodą ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Kolegos iš Turkijos pateikė daug metodinės ir vaizdo medžiagos, kuria naudodamiesi mokytojai sėkmingai išbandė ir įvertino, kaip šis metodas veikia ugdant specialiųjų poreikių vaikus, kaip pasinaudojant paprastais, nieko nekainuojančiais daiktais sudominti, skatinti juos įsitraukti į veiklas ir tapti aktyviais jų dalyviais, pajausti, kad jie yra svarbūs ir reikalingi.

Viso projekto metu dalyviai turėjo puikią galimybę sėkmingai išbandyti naujus muzikos mokymo(si) metodus, organizavo vaizdo susirinkimus, kurių metu diskutavo, aptarė savo veiklas, dalinosi gerąja patirtimi, rašė pamokų planus, veiklų aprašus, sukūrė metodinį leidinį, kuriame sukaupė vertingą metodinę medžiagą apie projekto metu pritaikytus metodus. Vertindami muzikos mokymo ir vaikų gerovės sąsajas, mokytojai atliko kokybines vaikų gerovės apklausas, kurios išryškino, kaip nauji metodai veikia jų emocijas, jausmus, fiziologiją bei socialinius įgūdžius. Be to, visose projekte dalyvaujančiose mokyklose mokiniai, mokytojai ir tėvai dalyvavo apklausose, kuriose jie įvertino projektą bei naujų muzikos mokymo(si) metodų patrauklumą, efektyvumą, tikslingumą, siekdami pagrindinio projekto tikslo. Ir nors projekto įgyvendinimas susidūrė su Covid-19 pandemijos sunkumais (sustabdytos kelionės, ugdymo proceso apribojimai), bendromis pastangomis ir geranoriškumu visos projekte numatytos veiklos buvo įvykdytos.

Projekto įgyvendinimas turi didžiulį poveikį visai gimnazijos bendruomemei: įvairūs, įtraukiantys, interaktyvūs  šiuolaikiniai muzikos mokymo(si) metodai leidžia užtikrinti mokymo būdų ir formų įvairovę, didina vaikų mokymosi motyvaciją, gerina lankomumą, padeda sėkmingai įtraukti specialiųjų poreikių mokinius į ugdymą ir leidžia kiekvienam vaikui pajusti mokymosi sėkmę. Projekte dalyvavę mokytojai bendraudami su kolegomis ir dalindamiesi patirtimi sustiprino savo dalykines, kalbines, kultūrines kompetencijas. Projekto “Music is a common language” (liet. “Muzika – bendra kalba”) veiklų viešinimas regiono, šalies ir tarptautiniu mastu suteikė galimybę užmegzti ryšius su kitomis šalies ir Europos mokyklomis, dalyvauti kituose Erasmus+ projektuose ir semtis naujos patirties.