PROJEKTO REZULTATAI

2019 m. gruodžio 31 d. baigėsi penkiolika mėnesių trukęs projektas tarp Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos mokinių. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas. Pagrindiniai projekto laimėjimai ir rezultatai yra susiję su projekto tikslo įgyvendinimu ir visomis suplanuotomis veiklomis, kurios prisidėjo prie mokinių STEAM pasiekimų ir dalykinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymo.

Visų pirma, mokiniai turėjo galimybę perimti projekto šalių partnerių patirtį ir vykdyti bendras tyrinėjimą skatinančias veiklas. Prieš trumpalaikius mokinių grupių mainus mokiniai atliko tyrimus ir paruošė nuodugnią oro, geriamojo vandens, upių kokybės, dirvožemio analizę. Jie taip pat atliko tyrimus kiekvienoje priimančiojoje šalyje: Lenkijoje – jungtinius oro bandymus Jogailos universiteto Chemijos katedroje, Portugalijoje skaičiavo vandens pėdsaką, atliko laboratorinius tyrimus, dalyvavo edukacinėse veiklose Vandens muziejuje ir Lisabonos okeanariume. Lietuvoje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, dalyviai dalyvavo paskaitoje ir jiems buvo suteikta galimybė per mikroskopą stebėti kai kuriuos organizmus, kurie veikia kaip dirvožemio kokybės bioindikatoriai. Taip pat mokiniai rengė pranešimus konferencijoms „Išsaugok švarų orą“, „Išsaugok švarų vandenį“ ir „Išsaugok žemę“.

Projekto dalyviai ieškojo bendrų problemų sprendimo būdų: surengė grupines diskusijas ir paskaitas, sukūrė plakatus ir švietėjišką filmuką, skatinantį ekologinį sąmoningumą. Rezultatų aptarimas, tyrimas, išvadų formulavimas, tyrimų rezultatų pristatymas ir kitų šalių patirtis sprendžiant ekologines problemas kiekvienos šalies bendruomenėje leido mokiniams patobulinti tyrinėjimų, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, socialines kompetencijas ir leido geriau suprasti kiekvienos šalies aplinkosaugos problemas. 

Džiaugiamės, jog pavyko įgyvendinti visus numatytus tikslus ir projekto rezultatai turi didelį poveikį gimnazijos veiklai bei pasiekimams: pagerėjo mokinių STEAM dalykų žinios bei bendrosios kompetencijos, visų trijų šalių mokyklos parengė planą, kuris yra orientuotas į mokinių ekologinį ugdymą. Taip pat vienas iš gimnazijos 2020 m. veiklos plano uždavinių – skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ir vykdyti švietėjišką mokyklos misiją ekologiško gyvenimo būdo klausimais.

Projekto įgyvendinimas turi poveikį ne tik mokiniams, bet ir kitoms tikslinėms grupėms: tėvams ir visai gimnazijos bendruomenei: tėvai gali didžiuotis savo vaikų pasiekimais bei mokykla, o STEAM veiklos viešinamos ne tik šalies, bet ir europiniu mastu, taip yra didinamas gimnazijos patrauklumas ir tarptautiškumas,

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė J. Mackevičiūtė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija  nuo 2017 m. dalyvauja projekteMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektui įgyvendinti lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybė. Dalyvavome projekte siekdami didinti gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Įsigyti mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 klasėms ir 5–8 klasėms.
  •  Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos nagrinėjimas.

Gimnazija įsigijo gamtos ir technologinių mokslų priemonių bei įrangos, kurios leidžia atlikti įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikime, kad tai skatina susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, ugdo mokinių gamtamokslį/technologinį/inžinerinį raštingumą,  didina minėtų mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

Iš 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursų Portugalijoje, Sesimbroje, kurie vyko vasario 25-kovo 2 d. grįžo direktorė Rasa Agintienė, biologijos mokytoja R. Stipinienė, IT mokytojas D. Narkevičius.

Kvalifikacijos kursų metu gimnazijos direktorė mokėsi lyderystės, mokytoja Rasa sužinojo, kaip galima spręsti problemas bendradarbiaujant, o IT mokytojas Darjušas kvalifikaciją kėlė apie mobiliuosius įrenginius ugdyme. Kursų metu mokytojai ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema bei turėjo galimybę užmegzti naujus, galbūt ateities projektams praversiančius, kontaktus.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

MOKAUSI KITAIP – PROJEKTINĖ VEIKLA

(įgyvendinant Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektą (KA229) „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“)

Prabėgo jau daugiau kaip trys mėnesiai, kai Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“. Per šį laiką mokiniai išbandė savo galimybes bei gebėjimus įvairiose veiklose: kūrė projekto logotipą, savęs pristatymus, filmuką apie gimnaziją, domėjosi ekologinėmis problemomis savo gyvenamosiose vietose, atliko apklausas, tyrimus, dalyvavo paskaitoje „Ekologinis pėdsakas ir kaip jį sumažinti“ VDU gamtos mokslų fakultete. Šioje paskaitoje mokiniai išgirdo apie tai, jog žmogaus sąlygotas poveikis aplinkai jau viršija natūralias globalios ekosistemos ribas. Gyvename ateities kartų sąskaita, naudodami ir teršdami daugiau nei aplinka gali suteikti. Paskaita apžvelgia vieną iš poveikio aplinkai rodiklių – ekologinį pėdsaką (šalies, miesto, asmeninį), ką jis parodo ir kaip jis skaičiuojamas. Buvo pristatomos galimybės kiekvienam kasdieniniame gyvenime prisidėti prie jo sumažinimo.

Įgyvendindami šias veiklas projekto dalyviai ne tik tobulino gamtamokslines, komunikavimo užsienio kalba, bet ir bendrąsias kompetencijas.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Portugalijoje

Sausio 8-10 d. įvyko pirmasis Erasmus+ KA2 projekto “Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach”dalyvių iš Rumunijos, Lietuvos, Portugalijos, Bulgarijos ir Graikijos susitikimas. Šio vizito metu projekto dalyviai dalijosi žiniomis apie savo šalies švietimo sistemą, diskutavo apie STEAM veiklų organizavimo ugdymo procese galimybes bei aptarė tolimesnes projekto veiklas.

MATEMATIKOS MOKOMĖS GRAIKIJOJE

Į 7 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursus „TEACHING MATHEMATICS WITH ICT: DISCOVERING MATHS WITH GEOGEBRA“Graikijoje, Larisoje, išvyko matematikos mokytoja Halina Novicka. Mokytoja gilinsis į matematinės programos “Geogebra” bei kitų informacinių –komunikacinių įrankių naudojimo galimybėmis pamokose.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projektinė, integruota veikla. Įdomu?

Pasisėmęs naujų žinių ir idėjų darbo stebėjimo vizito Portugalijoje metu, IT mokytojas metodininkas D. Narkevičius jomis ir toliau dalijasi su kolegomis ir mokiniais, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Gruodžio 10d. kartu su geografijos mokytoju P. Balesinovu 5a klasėje mokytojai vedė atvirą integruotą žmogaus saugos ir IT pamoką „Kelio ženklai einant į mokyklą“, 8 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame matematikos-informacinių technologijų konkurse, kurio tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto rengykle. Taip pat 8 kl. startuoja naujas integruotas IT, matematikos, biologijos, chemijos, technologijų projektas „Maisto anatomija“.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Tolerantiškiausios klasės išvyka

Šių metų sausio  7 dieną  Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tolerantiškiausios klasės laimėtojos titulą laimėjusioji 7a dalyvavo išvykoje į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą ir Vytauto Kasiulio muziejų. Mokiniai dalyvavo edukacinėse programose, susipažino su teatro užkulisiais, ragavo karštą šokoladą, domėjosi Vytauto Kasiulio dailės kūryba, patys piešė, žaidė judriuosius žaidimus Kelionė, kurią organizavo dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Asta Sutkuvienė ir 7a klasės auklėtoja Aušra Storoženkienė,  puikiai pavyko !!!  . 

Finansuotas projektas „Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymosi erdvių modernizavimas“

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo kvietime teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02 ir gavo 342.887,00 eur finansavimą iš Europos  Regioninės plėtros fondo.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymo erdvių modernizavimo projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą, siekiant gerinti ugdymo kokybę. Projekto uždavinys: modernizuoti mokyklos mokymosi aplinkas

Projekto tikslinė grupė – 1–8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Projekto veiklos numatytos pagerinti visų amžiaus grupių ir skirtingų siekių vaikų mokymąsi ir kūrybiškumą. Pasitelkiant modernias ir inovatyvias mokymo priemones, mokymas vyksta kur kas efektyviau ir turi didesnę išliekamąją vertę, labiau sudomina ir įtraukia mokinius domėtis mokomuoju dalyku. Mokytojams tampa lengviau perteikti informaciją, kai turi vizualines ir nuotolines galimybes.

Projekto veiklos – mokyklos mokymosi aplinkų (mokomųjų dalykų klasių, laboratorijos, bendrųjų mokymo(si) zonų modernizavimas.

Du nauji tarptautiniai Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektai gimnazijoje

Nuo spalio 1 d. gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektai (KA229).

Mokyklų mainų partnerysčių projektai yra skirti remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, taip pat yra suteikiama galimybė plėtoti mokymo metodus bei jais dalintis, sudaromos sąlygos mokinių bendravimui ir bendrdarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektai yra orientuoti į mokinių ir mokyklų darbuotojų grupių mobilumus.

Abiejų projektų koordinatorė yra Juodšilių „Šilo“ gimnazija.

Projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“) yra skirtas mokymo ir mokymosi veikloms mokiniams. Projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas.

Šio projekto partnerės šalys – Portugalija ir Lenkija.

Projektas „Music is a common language“ (liet. „Muzika yra bendra kalba“) yra skirtas mokyklos darbuotojų mokymo ir mokymosi veikloms. Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų (imigrantų, studentų su specialiaisiais poreikiais, skirtingų tautybių) įtraukimą į švietimo procesą.

Šio projekto šalys partnerės – Turkija, Škotija.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.