Tarptautinės rašytojų dienos minėjimas

Kovo 3 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos bibliotekos vedėja E.Biza organizavo renginį, skirtą „Tarptautinei rašytojų dienai “ paminėti. Šia proga buvo surengta viktorina, kurioje dalyvavo trečių klasių mokiniai. Pasidalinę į komandas mokiniai ne tik demonstravo savo žinias, bet ir turėjo parodyti gebėjimus dirbti komandinį darbą. Komandų kapitonams buvo skirta labai atsakinga užduotis – jie turėjo kuo greičiau nuspausti signalo mygtuką. Pirmoji mygtuką nuspaudusi komanda turėjo pirmenybę pateikti atsakymą. Trečiokai puikiai atsakė į klausimus apie rašytojus, jų biografiją bei kūrinius, atpažino autorius nuotraukose. Neatsakyti klausimai paskatino vaikus ieškoti teisingų atsakymų knygose ir labiau domėtis skaitomų knygų autoriais.

Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas

Informuojame, kad priėmimas į Juodšilių „Šilo“ gimnaziją bei Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyrių vykdomas vadovaujantis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-338  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“.    
          Pagal minėtą priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas Tvarką, prašymai  mokytis  priimami gimnazijos raštinėje nuo balandžio 15 d.. Į ikimokyklinio ugdymo programą – visus kalendorinius metus.

Dalinamės gerąja patirtimi: Erasmus+ projektas „Music is a common language“ Kėdainiuose

2020 m. vasario 21 d. Kėdainių muzikos mokykloje įvyko puikus Erasmus+ projekto „Music is a common language“ sklaidos renginys, kuriame pasirodė mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas muzikos mokytojo Sauliaus Balsio. Jame dalyvavo muzikos mokytojai ir pedagogai iš Kėdainių bei jo apylinkių. „Erasmus +“ dėka džiaugiamės galėdami pasidalyti gerąja patirtimi su mokytojais iš kitų Lietuvos regionų.

Renginio dalyviai bei žiniasklaida parodė didžiulį susidomėjimą įvairiais muzikos mokymo ir mokymosi metodais iš skirtingų šalių ir jų taikymo būdais ugdymo procese.

Norintiems pažiūrėti BalticumTV reportažą:

Erasmus+ projekto „Music is a common language“ veiklos. Piešiame muziką.

Piešti muziką yra puiku! Erasmus+ projekto „Music is a common language“ dalyviai šią veiklą pradėjo prieš kelias savaites.  Ir štai dabar galime mėgautis gražiu rezultatu.  Visose partnerių mokyklose organizuojamos piešinių parodos, kuriomis gali mėgautis tiek patys piešinių autoriai, tiek visos mokyklų bendruomenės.

Projekto metu atrasti nauji muzikos stiliai, nauji instrumentai, skirtingi ritmai ir tempai suteikia daugybę pojūčių  ir teikia daug naudos mokymuisi. Supažindindami vaikus su naujomis muzikos formomis, mes mokome juos  tyrinėti muziką ir atpažinti emocijas. Šios veiklos tikslas – leisti vaikams suprasti jausmų pasaulį, o taip pat  palyginti jį su skirtingų mokyklų vaikais ir išsiaiškinti, ar vaikai iš skirtingų šalių jaučia tą patį.

Šioje veikloje nėra teisingo ar neteisingo atsakymo ir būtent tai daro ją puikią! Piešdami muziką, vaikai  iš skirtingų šalių  jautėsi atsipalaidavę, laimingi ir patyrė daug gražių emocijų! 

Edukacinė pamoka „Pažinkime žiemojančius paukščius drauge“

Šių metų vasario 13 dieną darželio ugdytiniai susirinko į edukacinę pamokėlę „Pažinkime žiemojančius paukščius drauge“. Visų grupių vaikams Varna Veronė ir Šarka Petronė ( pedagogės V.Šukienė, I. Trusevič)   įteikė laiškus – prašymus, kuriuose  vaikai raginami žiemą globoti ir lesinti paukštelius.  Žaidimų, stebėjimų, pokalbių metu  pedagogės supažindino vaikus su paukščiais, likusiais žiemoti Lietuvoje. Renginio metu vaikai deklamavo eilėraščius apie paukštelius, dainavo lietuvių liaudies dainas, sužinojo įvairių patarlių, priežodžių apie sparnuočius, žaidė judriuosius žaidimus ir darželio sode kabino tėvelių ir pačių pagamintų lesyklėles, bėrė į jas grūdų, kruopų, trupinėlių. Vaikai suprato, kad lesyklėlės negali būti tuščios – jeigu jau įrengėme ir leidome paukšteliams patikėti mūsų gerumu, negalime jų nuvilti. Pabaigoje su ugdytiniais buvo aptarta visa veikla ir priimti įsipareigojimai rūpintis lesyklėlėmis.

                                                                          Parengė ikimokyklinio ugdymo pedagogė I. Trusevič

PROJEKTO REZULTATAI

2019 m. gruodžio 31 d. baigėsi penkiolika mėnesių trukęs projektas tarp Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos mokinių. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas. Pagrindiniai projekto laimėjimai ir rezultatai yra susiję su projekto tikslo įgyvendinimu ir visomis suplanuotomis veiklomis, kurios prisidėjo prie mokinių STEAM pasiekimų ir dalykinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymo.

Visų pirma, mokiniai turėjo galimybę perimti projekto šalių partnerių patirtį ir vykdyti bendras tyrinėjimą skatinančias veiklas. Prieš trumpalaikius mokinių grupių mainus mokiniai atliko tyrimus ir paruošė nuodugnią oro, geriamojo vandens, upių kokybės, dirvožemio analizę. Jie taip pat atliko tyrimus kiekvienoje priimančiojoje šalyje: Lenkijoje – jungtinius oro bandymus Jogailos universiteto Chemijos katedroje, Portugalijoje skaičiavo vandens pėdsaką, atliko laboratorinius tyrimus, dalyvavo edukacinėse veiklose Vandens muziejuje ir Lisabonos okeanariume. Lietuvoje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, dalyviai dalyvavo paskaitoje ir jiems buvo suteikta galimybė per mikroskopą stebėti kai kuriuos organizmus, kurie veikia kaip dirvožemio kokybės bioindikatoriai. Taip pat mokiniai rengė pranešimus konferencijoms „Išsaugok švarų orą“, „Išsaugok švarų vandenį“ ir „Išsaugok žemę“.

Projekto dalyviai ieškojo bendrų problemų sprendimo būdų: surengė grupines diskusijas ir paskaitas, sukūrė plakatus ir švietėjišką filmuką, skatinantį ekologinį sąmoningumą. Rezultatų aptarimas, tyrimas, išvadų formulavimas, tyrimų rezultatų pristatymas ir kitų šalių patirtis sprendžiant ekologines problemas kiekvienos šalies bendruomenėje leido mokiniams patobulinti tyrinėjimų, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, socialines kompetencijas ir leido geriau suprasti kiekvienos šalies aplinkosaugos problemas. 

Džiaugiamės, jog pavyko įgyvendinti visus numatytus tikslus ir projekto rezultatai turi didelį poveikį gimnazijos veiklai bei pasiekimams: pagerėjo mokinių STEAM dalykų žinios bei bendrosios kompetencijos, visų trijų šalių mokyklos parengė planą, kuris yra orientuotas į mokinių ekologinį ugdymą. Taip pat vienas iš gimnazijos 2020 m. veiklos plano uždavinių – skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ir vykdyti švietėjišką mokyklos misiją ekologiško gyvenimo būdo klausimais.

Projekto įgyvendinimas turi poveikį ne tik mokiniams, bet ir kitoms tikslinėms grupėms: tėvams ir visai gimnazijos bendruomenei: tėvai gali didžiuotis savo vaikų pasiekimais bei mokykla, o STEAM veiklos viešinamos ne tik šalies, bet ir europiniu mastu, taip yra didinamas gimnazijos patrauklumas ir tarptautiškumas,

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė J. Mackevičiūtė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija  nuo 2017 m. dalyvauja projekteMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektui įgyvendinti lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybė. Dalyvavome projekte siekdami didinti gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Įsigyti mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 klasėms ir 5–8 klasėms.
  •  Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos nagrinėjimas.

Gimnazija įsigijo gamtos ir technologinių mokslų priemonių bei įrangos, kurios leidžia atlikti įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikime, kad tai skatina susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, ugdo mokinių gamtamokslį/technologinį/inžinerinį raštingumą,  didina minėtų mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

Iš 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursų Portugalijoje, Sesimbroje, kurie vyko vasario 25-kovo 2 d. grįžo direktorė Rasa Agintienė, biologijos mokytoja R. Stipinienė, IT mokytojas D. Narkevičius.

Kvalifikacijos kursų metu gimnazijos direktorė mokėsi lyderystės, mokytoja Rasa sužinojo, kaip galima spręsti problemas bendradarbiaujant, o IT mokytojas Darjušas kvalifikaciją kėlė apie mobiliuosius įrenginius ugdyme. Kursų metu mokytojai ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema bei turėjo galimybę užmegzti naujus, galbūt ateities projektams praversiančius, kontaktus.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

MOKAUSI KITAIP – PROJEKTINĖ VEIKLA

(įgyvendinant Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektą (KA229) „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“)

Prabėgo jau daugiau kaip trys mėnesiai, kai Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“. Per šį laiką mokiniai išbandė savo galimybes bei gebėjimus įvairiose veiklose: kūrė projekto logotipą, savęs pristatymus, filmuką apie gimnaziją, domėjosi ekologinėmis problemomis savo gyvenamosiose vietose, atliko apklausas, tyrimus, dalyvavo paskaitoje „Ekologinis pėdsakas ir kaip jį sumažinti“ VDU gamtos mokslų fakultete. Šioje paskaitoje mokiniai išgirdo apie tai, jog žmogaus sąlygotas poveikis aplinkai jau viršija natūralias globalios ekosistemos ribas. Gyvename ateities kartų sąskaita, naudodami ir teršdami daugiau nei aplinka gali suteikti. Paskaita apžvelgia vieną iš poveikio aplinkai rodiklių – ekologinį pėdsaką (šalies, miesto, asmeninį), ką jis parodo ir kaip jis skaičiuojamas. Buvo pristatomos galimybės kiekvienam kasdieniniame gyvenime prisidėti prie jo sumažinimo.

Įgyvendindami šias veiklas projekto dalyviai ne tik tobulino gamtamokslines, komunikavimo užsienio kalba, bet ir bendrąsias kompetencijas.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.